Uppförandekod mot korruption

Introduktion

Introduktion
Allmänna principer
Betalningar och metoder som kräver särskild uppmärksamhet
Praktiska fall
Bilagor
PDF

VAD ÄR KORRUPTION?

Följande utgör en korruptionshandling:

  • Att direkt eller indirekt, erbjuda, ge löfte om, ge,
  • acceptera eller begära,
  • en otillbörlig förmån (en gåva, ett erbjudande eller ett löfte)
  • så att en offentlig eller privat person åstadkommer, avstår från att göra, försenar eller påskyndar
  • en handling i utövandet av sina uppgifter eller i strid mot sina skyldigheter (må de vara rättsliga, kontraktsenliga eller professionella skyldigheter).

Den otillbörliga förmånen kan vara finansiell men också icke-finansiell. Det verkliga eller förmodade värdet av förmånen spelar ingen roll.

Oavsett vilket handlar det om olämpliga eller otillbörliga förmåner avsedda att påverka ett beslut till förmån för Rexels verksamhet (gåvor, resor, otillbörlig tilldelning av kontrakt, betalning till en tjänsteman på skattemyndighet eller en tulltjänstemän för att undantas från lagar eller för att undvika påföljder, etc.)

Uppförandekoden förbjuder inte bara själva korruptionen men även missbruk av inflytande och andra närstående, liknande och likvärdiga överträdelser som täcks av både gällande fransk lagstiftning samt utländsk lagstiftning i samtliga länder där Rexel är verksam.

För att ta reda på mer: Olika termer som anges i uppförandekoden definieras i ordlistan.

REXELS ENGAGEMANG

REXELs policy vad gäller korruptionsbekämpning är en del av dess etik- och efterlevnadsstrategi enligt vad som nämns i etikguiden.

Rexel motsätter sig all form av korruption inom verksamheten

Brott som strider mot allmän moral är oacceptabla och oförenliga med Rexels värderingar.

Rexel åtar sig att följa alla gällande bestämmelser inom OECD-konventionen, den franska strafflagen och hela den franska lagstiftningen, den amerikanska lagen ”Foreign Corrupt Practices Act”, den brittiska lagen ”UK Bribery Act” och alla de lagar och förordningar som gäller i det land där Rexel verkar.

Rexel vill tillfredsställa de hårdaste kraven från sina kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer och partners inom det aktuella ämnet.

Rexel är övertygad om att ett förkastande av alla former av korruption är ett hjälpmedel för tillväxt och resultatförbättringar.

FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?

  • Rexels korruptionsförebyggande policy gäller för alla företag inom koncernen Rexel och för alla dess dotterbolag över hela världen, samt för alla medarbetare, ledande befattningshavare och ledningens medlemmar inom koncernen Rexel och för alla dess dotterbolag över hela världen inklusive tillfälliga, externa eller nyanställda medarbetare inom koncernen Rexel (”medarbetare”).

Gällande lagar gör att man riskerar åtal och sanktioner för försök till korruption samt vid tillfällen då korruption faktiskt har ägt rum och för brott som strider mot allmän moral. I de fall då medarbetaren döms kan sanktioner såsom böter eller fängelsestraff drabba Rexel och dess medarbetare.

Utöver riskerna för att stämmas och civilrättsliga, straffrättsliga eller administrativa fällande domar kan korruption riskera att skada Rexels rykte och bilden man har av företaget. Det kan dessutom innebära kommersiella risker och mer allmänt, en risk för att organisationen Rexel destabiliseras.

Alla medarbetare är till fullo delaktiga i processen att genomföra Rexels korruptionsförebyggande strategi.

Alla överträdelser gällande Rexels uppförandekod för antikorruption (uppförandekoden eller koden) av en medarbetare kan ge upphov till disciplinåtgärder och som kan gå så långt som till uppsägning.

Denna kod bifogas vid behov den interna arbetsordningen.

HUR DU ANVÄNDER UPPFÖRANDEKODEN?

Uppförandekoden fungerar som ett stöd för att ge medarbetarna riktlinjer för att utveckla hederliga affärsrelationer.

Uppförandekoden har som syfte att definiera och ge exempel på känsliga och onormala förfaranden och på så sätt även vara en referensguide som medarbetarna kan använda i sitt dagliga arbete.

För att hjälpa medarbetarna att förstå situationer som ibland är komplexa och olikartade presenteras flera informativa scenarier i uppförandekoden. Det kan dock hända att uppförandekoden inte är helt uttömmande och att fall av korruption inte alltid är så lätta att identifiera. Det är nödvändigt att i första hand lita på sitt omdöme.

Medarbetare som har tvivel eller som behöver hjälp med ämnen som tas upp i uppförandekoden uppmuntras att ta kontakt med sina överordnade eller sin kontaktperson inom etiska frågor.

Medarbetarna kan också vända sig till personalavdelningen, till den juridiska avdelningen, till avdelningen för efterlevnad av lokala bestämmelser eller till Rexel-koncernens huvudkontor.

Om en medarbetare i god tro anser att en situation skulle kunna strida mot bestämmelserna i uppförandekoden, kan denne rapportera detta i enlighet med de villkor som beskrivs i etikguiden med hjälp av formuläret ”etisk anmälan” som finns tillgänglig på webbplatsen http://www.rexel.com/en/ethical-alert/.

Vi påminner om att en medarbetare som i god tro rapporterar en potentiell överträdelse av uppförandekoden inte kommer att straffas för sitt tilltag.