Gedragscode voor corruptiebestrijding

Inleiding

Inleiding
Uitgangspunten
Betalingen en praktijken die bijzondere aandacht vragen
Praktijkvoorbeelden
Bijlagen
PDF

WAT IS CORRUPTIE?

Een daad van corruptie wordt gevormd door:

  • Het aanbieden, beloven, geven, aannemen of vragen,
  • Direct of indirect,
  • Van een onterecht voordeel (een gift, aanbod of belofte)
  • Opdat een persoon, publiek of privaat, zich onthoudt van het verrichten dan wel overgaat tot het verrichten, of het uitstellen of versnellen van het verrichten,
  • Van een handeling in de uitoefening van zijn functie of in strijd met zijn plichten (wettelijke, contractuele of beroepsmatige verplichtingen).

Het onterechte voordeel kan zowel van financiële als niet-financiële aard zijn. De werkelijke of veronderstelde waarde van het voordeel is niet van belang.

Het gaat in ieder geval om ongepaste of onterechte voordelen die bedoeld zijn om een beslissing zodanig te beïnvloeden dat die gunstig is voor de activiteiten van REXEL (geschenken, reizen, het oneigenlijk verkrijgen van een opdracht, betalingen aan een belasting- of douanefunctionaris om te kunnen afwijken van de wet of om boetes te voorkomen, enz.)

De Gedragscode verbiedt niet alleen corruptie in de eigenlijke zin van het woord, maar ook omkoping en aanverwante, soortgelijke en gelijkwaardige inbreuken, zowel in de zin van het Franse strafrecht als die van de verschillende buitenlandse rechtsstelsels die van toepassing zijn in alle landen waar Rexel aanwezig is.

De begrippen nader belicht: verschillende termen die in de Code worden gebruikt, worden gedefinieerd in de Termenlijst.

DE VERBINTENIS VAN REXEL

Het anticorruptiebeleid van Rexel sluit aan bij de benadering van Rexel op het gebied van ethiek en naleving, zoals uiteengezet in de Ethische gids.

Rexel verwerpt elke vorm van corruptie in de uitoefening van zijn bedrijf.

Integriteitsschendingen zijn onaanvaardbaar en onverenigbaar met de waarden van Rexel.

Rexel verbindt zich ertoe alle regels na te leven die van toepassing zijn op de bestrijding van corruptie en aanverwante inbreuken, zoals de regels van het OESO-Verdrag, het Franse wetboek van strafrecht en alle Franse regelgeving, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar Rexel aanwezig is.

Rexel wil voldoen aan de strengste eisen van haar klanten, leveranciers, dienstverleners en partners op dit gebied.

Rexel is ervan overtuigd dat het verwerpen van alle vormen van corruptie de groei en prestaties ten goede komt.

OP WIE IS DEZE CODE VAN TOEPASSING?

  • Het anticorruptiebeleid van Rexel is van toepassing op alle vennootschappen van de Rexel Groep en al haar dochterondernemingen wereldwijd, evenals op alle medewerkers, corporate officers en leden van de directie van de Rexel Groep en al haar dochterondernemingen wereldwijd, met inbegrip van incidentele, externe of nieuwe medewerkers van de Rexel Groep (de “Medewerkers”).

Op grond van de geldende wetgeving zijn pogingen tot en bewezen daden van corruptie en integriteitsschendingen vatbaar voor vervolging en sancties. In geval van een veroordeling kunnen sancties, zoals boetes of gevangenisstraffen, betrekking hebben op Rexel en haar medewerkers.

Naast de risico’s van civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures en veroordelingen, brengt corruptie imago- en reputatierisico’s voor Rexel met zich mee, evenals commerciële risico’s en, meer in het algemeen, risico’s van destabilisatie van de organisatie van Rexel.

Elke medewerker draagt onverkort bij tot de uitvoering van het anticorruptiebeleid van Rexel.

Elke schending van de gedragscode voor corruptiebestrijding van Rexel (de Gedragscode of de Code) door een Medewerker kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag.

Onderhavige Code wordt zo nodig als bijlage bij het huishoudelijk reglement gevoegd.

HOE DE GEDRAGSCODE TE GEBRUIKEN?

De Gedragscode is een ondersteunend instrument dat voor de medewerkers als referentie dient bij het ontwikkelen van integere zakelijke relaties.

Het doel van de Gedragscode is om gevoelige of abnormale praktijken te beschrijven en te illustreren en daarmee een naslaggids te vormen die voor de medewerkers als leidraad fungeert in hun dagelijks handelen.

Om de medewerkers te helpen inzicht te krijgen in situaties die soms divers en complex zijn, worden in de Gedragscode verschillende illustratieve scenario’s geschetst; niet alles kan echter in de Code aan bod komen en daden van corruptie zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen. In alle gevallen moet u dan ook primair van uw eigen oordeelsvermogen uitgaan.

Medewerkers die twijfels hebben of behoefte hebben aan ondersteuning met betrekking tot de onderwerpen die in de Gedragscode aan bod komen, worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun direct leidinggevende of hun contactpersoon ethiek.

Medewerkers kunnen ook contact opnemen met de plaatselijke afdelingen Human Resources, Juridische zaken en Compliance of die van het hoofdkantoor van de Rexel Groep.

Indien een Medewerker te goeder trouw van mening is dat een situatie in strijd zou kunnen zijn met de bepalingen van de Gedragscode, kan hij dit onder de in de Ethische gids beschreven voorwaarden melden door gebruik te maken van het “Ethics Alert”-formulier dat beschikbaar is op http://www.rexel.com/en/ethical-alert/.

Er wordt aan herinnerd dat een Medewerker die te goeder trouw een mogelijke schending van de Gedragscode meldt, gevrijwaard zal blijven van welke vergeldingsmaatregel dan ook.