Korruption vastaiset Menettelysäännöt

Johdanto

Johdanto
Yleiset periaatteet
Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat maksut ja käytännöt
Käytännön esimerkkejä
Liitteet
PDF

MITÄ KORRUPTIO ON?

Korruptioteko on

  • tarjota, luvata, antaa, vastaanottaa tai pyytää
  • suoraan tai välillisesti
  • perusteetonta etua (lahja, tarjous tai lupaus),
  • jotta joku julkinen tai yksityinen henkilö suorittaa tai jättää suorittamatta jonkin teon tai hidastaa tai nopeuttaa
  • sen suorittamista tehtäviensä suorittamisessa tai velvollisuuksiensa vastaisesti (lailliset, sopimukselliset tai ammatilliset velvoitteet).

Perusteeton etu voi olla taloudellinen tai muu kuin taloudellinen. Edun todellisella tai oletetulla arvolla ei ole merkitystä.

Joka tapauksessa kyse on asiattomista tai perusteettomista eduista, joiden tarkoituksena on vaikuttaa johonkin päätökseen Rexelin toiminnalle suotuisaan suuntaan (lahjat, matkat, säännönvastainen kaupan hankinta, maksut vero- tai tulliviranomaiselle lakien rikkomiseksi tai rangaistusten välttämiseksi jne.).

Menettelysäännöt kieltävät sekä varsinaisen korruption että vaikutusvallan ostamisen ja siihen liittyvät, sen kaltaiset ja vastaavat rikkomukset, sekä Ranskan rikoslainsäädännön merkityksessä että kaikissa niissä maissa, joissa Rexel on läsnä, sovellettavien eri lainsäädäntöjen merkityksessä.

Lisätietoja: Säännöissä käytetyt eri termit on määritelty Sanastossa.

REXELIN SITOUMUS

Rexelin korruptionestokäytäntö kuuluu Rexelin eettisiin ja vaatimustenmukaisuussitoumuksiin, jotka on esitetty Eettisessä ohjeessa.

Rexel kieltää kaikenlaisen korruption liiketoimiensa harjoittamisessa.

Nuhteettomuuden loukkaukset eivät ole hyväksyttäviä eivätkä yhteensopivia Rexelin arvojen kanssa.

Rexel sitoutuu noudattamaan kaikkia korruption ja siihen liittyvien rikkomusten vastaiseen taisteluun sovellettavia sääntöjä, kuten OECD:n yleissopimuksen sääntöjä, Ranskan rikoslakia ja koko ranskalaista säännöstöä, Yhdysvaltain ulkomaisia korruptoituneita käytäntöjä koskevaa lakia (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), Ison-Britannian lahjuslakia (UK Bribery Act, UKBA) sekä kaikkia lakeja ja säännöksiä, joita sovelletaan maissa, joissa Rexel on läsnä.

Rexel haluaa tässä suhteessa noudattaa asiakkaidensa, toimittajiensa, palveluntarjoajiensa ja kumppaneidensa ankarimmatkin vaatimukset.

Rexel on vakuuttunut siitä, että kaikkien korruption muotojen kieltäminen on kasvu- ja suorituskykytekijä.

KETÄ NÄMÄ SÄÄNNÖT KOSKEVAT?

  • Rexelin korruptionestokäytäntö koskee kaikkia Rexel-yhtymän yhtiöitä ja tytäryhtiöitä, kaikkialla maailmassa, sekä kaikkia Rexel-yhtymän ja tytäryhtiöiden työntekijöitä, edustajia ja johdon jäseniä, kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Rexel-yhtymän tilapäiset, ulkopuoliset tai uudet työntekijät (”Työntekijät”).

Voimassa olevien lakien mukaan korruptioyritykset ja todetut korruptiotapaukset ja nuhteettomuusrikkomukset voivat johtaa syytetoimiin ja rangaistuksiin. Mahdollisen langettavan tuomion yhteydessä sakkojen tai vankeusrangaistusten kaltaiset rangaistukset voivat koskea Rexeliä sekä sen työntekijöitä.

Siviili-, rikos- tai hallinto-oikeudellisten syytetoimien ja tuomioiden riskien lisäksi korruptio altistaa Rexelin yrityskuva- ja maineriskeille sekä kaupallisille riskeille ja vieläkin laajemmin Rexelin organisaation horjuttamisriskeille.

Jokainen työntekijä on täysi osallistuja Rexelin korruptionestokäytännön toteuttamisessa.

Työntekijän Rexelin korruptionvastaisten menettelysääntöjen (Menettelysäännöt tai Säännöt) rikkomus voi johtaa kurinpitorangaistukseen, joka saattaa johtaa jopa irtisanomiseen.

Nämä Säännöt liitetään tarvittaessa työjärjestykseen.

KUINKA KÄYTTÄÄ MENETTELYSÄÄNTÖJÄ?

Menettelysäännöt muodostavat tuen, jonka tarkoituksena on antaa Työntekijöille kiintopisteitä rehellisten liikesuhteiden kehittämiseen.

Menettelysääntöjen tarkoituksena on määritellä ja kuvata järkevät tai poikkeavat käytännöt oppaan muodostamiseksi työntekijöiden arkiseksi avuksi.

Menettelysäännöissä kehitellään useita kuvaavia skenaarioita, joiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä ymmärtämään joskus monitahoisia ja monimutkaisia tilanteita. Säännöt eivät kuitenkaan voi olla tyhjentäviä, eikä korruptiotekoja ole aina helppoa havaita. Ensisijaisesti on käytettävä omaa harkintaa.

Työntekijöitä, joilla on näissä Menettelysäännöissä käsiteltyjä aiheita koskevia epäilyksiä tai näitä koskevaa avuntarvetta, kannustetaan kääntymään lähimmän esimiehensä tai etiikasta vastaavan henkilön puoleen.

Työntekijät voivat myös kääntyä paikallisten tai Rexel-yhtymän päätoimipaikan henkilöstö-, lakiasiain- ja valvontaosastojen puoleen.

Jos Työntekijä arvioi vilpittömästi, että jokin tilanne voi olla Menettelysääntöjen määräysten vastainen, hän voi Eettisessä ohjeessa kuvatuissa olosuhteissa ilmoittaa siitä käyttämällä ”Eettinen hälytys” -lomaketta, joka on saatavissa sivustolta http://www.rexel.com/en/ethical-alert/.

Muistutettakoon, että Työntekijää, joka ilmoittaa vilpittömästi mahdollisesta Menettelysääntöjen rikkomuksesta, ei rangaista menettelystään.