Gedragscode voor corruptiebestrijding

Bijlagen

Inleiding
Uitgangspunten
Betalingen en praktijken die bijzondere aandacht vragen
Praktijkvoorbeelden
Bijlagen
PDF

TERMENLIJST: DE BEGRIPPEN NADER BELICHT

CORRUPTIE

In het algemeen is corruptie de gedraging waarmee een persoon die met een bepaalde publieke of private functie is bekleed, direct of indirect een gift, geschenk, belofte of voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor anderen vraagt of aanneemt, met het oogmerk om een handeling uit hoofde van, of gefaciliteerd door, zijn functie te verrichten of ervan af te zien.

Er is sprake van “passieve” corruptie wanneer de persoon die met een dergelijke functie is bekleed, een dergelijk voordeel vraagt of aanneemt; er is sprake van “actieve” corruptie wanneer een derde een dergelijk voordeel aanbiedt, of ermee instemt dit aan te bieden, aan de persoon die met de betrokken functie is bekleed.

Actieve en passieve corruptie zijn twee complementaire, maar autonome strafbare feiten, waarbij zowel tegen de “corruptiepleger” als de “gecorrumpeerde” sancties kunnen worden getroffen; zowel het aanbieden als het aanvaarden van een onterecht voordeel wordt bestraft.

De handelingen van de corruptiepleger en die van de gecorrumpeerde kunnen afzonderlijk worden vervolgd en berecht, en de repressie van de een is op geen enkele wijze ondergeschikt aan de sanctie tegen de ander. Hetzelfde geldt voor actieve en passieve omkoping.

OMKOPING
Omkoping is een strafbaar feit dat dicht bij corruptie ligt: het gaat er eveneens om van een publieke of private persoon gedaan te krijgen dat deze een handeling verricht.

Onder omkoping wordt verstaan het direct of indirect doen resp. aanbieden van aanbiedingen, beloften, giften, geschenken of voordelen van welke aard dan ook aan een overheidsfunctionaris of een particulier om zijn werkelijke of vermeende invloed te misbruiken teneinde een gunstige beslissing te verkrijgen van een overheidsinstantie of -dienst. Los van de exacte strafmaat is omkoping in Frankrijk op zich even strafbaar als corruptie.

Het begrip omkoping ligt dicht bij het begrip corruptie. Het wezenlijke verschil zit hem in het feit dat omkoping bestaat uit het geven van een voordeel aan een persoon zodat hij zijn invloed bij een overheidsfunctionaris misbruikt om de gewenste beslissing te verkrijgen. Corruptie daarentegen bestaat erin een overheidsfunctionaris (direct of indirect) een voordeel te geven om hem ertoe aan te zetten een handeling uit hoofde van zijn functie te verrichten of daarvan af te zien.

MECENAAT
Onder mecenaat wordt verstaan financiële of materiële ondersteuning die door een onderneming of particulier wordt verleend aan een actie of activiteit van algemeen belang (cultuur, onderzoek, humanitair, enz.).

Het mecenaat onderscheidt zich doorgaans van sponsoring door de aard van de ondersteunde acties en door het feit dat er normaal gesproken geen contractuele tegenprestaties zijn in de vorm van reclame voor de mecenas.

De mecenas verschijnt dus relatief discreet rond het evenement of de ondersteunde actie, maar kan wel zijn steun kenbaar maken via zijn eigen communicatiekanalen.

Het mecenaat richt zich in de regel op imagodoelstellingen en doelstellingen op het vlak van interne communicatie/mobilisatie.

In sommige landen biedt het mecenaat fiscale aftrekposten, in tegenstelling tot sponsoring, die vaak als een reclame-investering wordt beschouwd.

SPONSORING
Onder sponsoring wordt verstaan financiële of materiële ondersteuning van een evenement of individu door een reclamepartner, met verschillende vormen van zichtbaarheid als tegenprestatie.

Naast de verschillende vormen van zichtbaarheid voor reclamedoeleinden kan het sponsorcontract voorzien in de deelname van het gesponsorde individu aan diverse bedrijfsevenementen.

De sponsor-adverteerder is op zoek naar de zichtbaarheid die het evenement biedt, maar ook naar het overbrengen van een positief imago afhankelijk van het type evenement en de waarden die daarmee worden geassocieerd. Ook kan hij zijn sponsoractie intern inzetten voor de motivatie en adhesiebetuigingen van zijn werknemers.

De bekendste en meest zichtbare vorm van sponsoring is sportsponsoring.

Sponsoring onderscheidt zich van het mecenaat door haar vorm en fiscale behandeling.

LOBBYEN
Onder lobbyen wordt verstaan de totstandbrenging en bevordering van een dialoog met de instanties die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving die van invloed kan zijn op de activiteiten van Rexel, teneinde haar standpunt toe te lichten en nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.