Korruption vastaiset Menettelysäännöt

Liitteet

Johdanto
Yleiset periaatteet
Erityistä tarkkaavaisuutta vaativat maksut ja käytännöt
Käytännön esimerkkejä
Liitteet
PDF

SANASTO: LISÄTIETOJA

KORRUPTIO

Yleisesti ottaen korruptio on toimintaa, jolla tietyssä julkisessa tai yksityisessä tehtävässä toimiva henkilö suoraan tai välillisesti ja itselleen tai muille pyytää tai ottaa vastaan tietyn lahjoituksen, lahjan, lupauksen tai etuuden jonkin tehtäväänsä kuuluvan tai sen helpottaman teon suorittamiseksi tai suorittamatta jättämiseksi.

”Passiivista” korruptiota on se, että tällaisessa tehtävässä toimiva henkilö pyytää tai ottaa vastaan tällaisen etuuden. ”Aktiivista” korruptiota on se, että kolmas osapuoli ehdottaa tai suostuu tarjoamaan tätä etuutta kyseisessä tehtävässä toimivalle henkilölle.

Aktiivinen ja passiivinen korruptio ovat toisiaan täydentäviä, mutta itsenäisiä rikkomuksia. Sekä lahjojaa että lahjottavaa voidaan rangaista. Sekä perusteettoman edun ehdottaminen että sen vastaanottaminen ovat rangaistavia.

Lahjojan ja lahjottavan toimista voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita erikseen, eikä seuraamus yhdelle ole mitenkään alisteinen seuraamukselle toiselle. Sama pätee aktiiviseen ja passiiviseen vaikutusvallan ostamiseen.

VAIKUTUSVALLAN OSTAMINEN
Vaikutusvallan ostaminen on korruptiota lähellä oleva rikkomus: kyse on yhtä lailla julkisen tai yksityisen henkilön saamisesta suorittamaan jokin teko.

Vaikutusvallan ostamisella tarkoitetaan minkä tahansa tarjousten, lupausten, lahjoitusten, lahjojen tai etuuksien suoraa tai välillisestä ehdottamista virkamiehelle tai yksityishenkilölle, jotta tämä käyttäisi todellista tai oletettua vaikutusvaltaansa suotuisan päätöksen saamiseksi viranomaiselta tai julkishallinnolta. Samoin kuin korruptio, vaikutusvallan ostaminen on rangaistava teko Ranskassa.

Vaikutusvallan ostamisen käsite on lähellä korruption käsitettä. Olennainen ero on siinä, että vaikutusvallan ostaminen koostuu etuuden antamisesta henkilölle, jotta tämä käyttäisi halutun päätöksen saamiseksi väärin vaikutusvaltaansa tiettyyn virkamieheen. Korruptio taas koostuu etuuden antamisesta (suoraan tai välillisesti) virkamiehelle tämän kannustamiseksi suorittamaan tai jättämään suorittamatta tehtäväänsä kuuluvan teon.

TUKI
Tuki on yrityksen tai yksityisen antamaa rahallista tai aineellista tukea yleishyödylliseen toimenpiteeseen tai toimintaan (kulttuuri, tutkimus, humanitaarinen jne.).

Tuki eroaa yleensä sponsoroinnista tuettujen toimien luonteen osalta ja niin, että tukijan tuelle ei yleensä ole sopimuksellisia mainosvastineita.

Tukija on siten suhteellisen hillitysti näkyvillä tuetun tapahtuman tai toimen ohessa, mutta toisaalta hän voi näyttää tukensa omissa viestintäkanavissaan.

Tuki liittyy yleensä mielikuva- ja viestintä- tai sisäisen kannatuksen tavoitteisiin.

Joissakin maissa tuki on verovähennyskelpoista, toisin kuin sponsorointi, jota pidetään usein sijoituksena mainontaan.

SPONSOROINTI
Sponsorointi tarkoittaa mainostajakumppanin tapahtumalle tai henkilölle antamaa rahallista tai aineellista tukea vastineeksi eri näkyvyysmuodoista.

Eri näkyvyysmuotojen mainostarkoitusten lisäksi sponsorointisopimus voi edellyttää sponsoroidun henkilön osallistumista yrityksen eri tapahtumiin.

Sponsori-mainostaja pyrkii tapahtuman tarjoamaan näkyvyyteen sekä myönteisiin kuvansiirtoihin tapahtuman tyypin ja siihen liittyvien arvojen mukaan. Sponsori-mainostaja voi myös hyödyntää sponsorointia sisäisesti työntekijöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksi.

Tunnetuin ja näkyvin sponsoroinnin muoto on urheilun sponsorointi.

Sponsorointi eroaa tuesta muodoltaan ja verokohtelultaan.

LOBBAUS
Lobbaus on toimintaa, joka koostuu vuoropuhelun aloittamisesta ja edistämisestä valvontaviranomaisten, jotka voivat vaikuttaa Rexelin toimintaan, kanssa Rexelin aseman selittämiseksi ja vahvistamiseksi.