Eettinen opas

Rexel: vastuullinen työnantaja ja vastuulliset työntekijät

Eettinen opas käytännössä
Viestintä- ja ilmoitusmenettelyt
Rexel: vastuullinen ja sosiaalisesti vastuullinen yritys
Rexel: vastuullinen työnantaja ja vastuulliset työntekijät
PDF
Työnantajana Rexel arvostaa ja määrittää toimintatavat, joiden avulla jokainen työntekijä voi ennakoida vaativissa tilanteissa esiintyvät vaikeudet ja löytää niihin oikeat ratkaisut.

IHMISTEN ARVOKKUUS, MONIMUOTOISUUS JA TOISTEN KUNNIOITTAMINEN

Rexel kunnioittaa jokaisen työntekijänsä arvokkuutta eikä suvaitse mitään häirintää eikä minkäänlaista syrjintää. Rexel varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet työhönotossa, koulutuksessa, palkkiossa, tehtävänjaossa ja ammatillisessa kehityksessä kunkin työpaikan luontaisten vaatimusten ja jokaisen osaamisen ja kykyjen mukaisesti.

PALKKIO

Rexel perustaa palkkiopolitiikkansa tasapuolisuudelle, ottaen huomioon työpaikan vaatimukset ja tason, sisäisesti olemassa olevat palkkiotasot ja yrityksen ulkopuolisten markkinoiden paikalliset olosuhteet, henkilön suoritteen ja yrityksen tulokset.

HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMINEN

Rexel tarjoaa toimintansa puitteissa palkansaajilleen motivoivia uramahdollisuuksia. Rexel kannustaa ja helpottaa sisäistä liikkuvuutta, sijoittaa palkansaajiensa täydennyskoulutukseen ja kehitykseen ja edistää yksityiselämän ja työelämän välistä tasapainoa.

HYGIENIA, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Jokaisen on Rexelissä noudatettava hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä ja -käytäntöjä. Jokaisen on havaitun riskin jälkeen mahdollisuuksien mukaan ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelleen mahdollisesta vaarasta tai hygienia- ja turvallisuuskäytäntöjen parantamismahdollisuudesta. Työntekijät eivät saa suorittaa tehtäviään sellaisen aineen vaikutuksen alaisina, joka voi vaikuttaa heidän terveyteensä, harkintakykyynsä tai arvostelukykyynsä tai jolla voi olla kielteinen vaikutus yritykseen.

TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN LUOTTAMUS JA KOHTELIAISUUS

Jokainen työntekijä osoittaa luottamusta ja kohteliaisuutta suhteissaan työtovereihinsa. Jokaisen työntekijän, tehtävään tai asemaan katsomatta, on oltava vilpitön ja rehellinen suhteissaan toisiin, eikä hän saa tahallaan erehdyttää työtovereitaan.

Kaikilta edellytetään moitteetonta, avointa ja ammattimaista kielenkäyttöä, niin kirjallisessa viestinnässä kuin suullisessa sananvaihdossa.

OSALLISTUMINEN POLITIIKKAAN JA YHDISTYKSIIN

Rexel kunnioittaa työntekijöidensä henkilökohtaista osallistumista poliittiseen tai yhdistystoimintaan. Tämä osallistuminen ei saa kuitenkaan vahingoittaa Rexelin toimintaa tai yrityskuvaa eikä vaikuttaa mitenkään Rexelin julkisiin kannanottoihin. Kukaan Rexelin palkansaaja tai edustaja ei ole valtuutettu sitouttamaan Yhtymää suoraan tai välillisesti minkäänlaiseen tukitoimintaan, poliittiseen puolueeseen eikä saa hyödyntää asemaansa Rexelin työntekijänä poliittisissa toiminnoissaan.

JULKINEN VIESTINTÄ

Kaiken tiedotusvälineille tapahtuvan viestinnän on oltava johdonmukaista ja Yhtymän yrityskuvan mukaista (Yhtymän arvojen, strategian ja visuaalisen ja graafisen identiteetin mukaisesti). Jokaisen palkansaajan, jota ei ole valtuutettu edustamaan Yhtymää, on täsmennettävä ennen julkista, Yhtymää koskevaa puheenvuoroa, että hän puhuu omissa nimissään.

ILMAISUNVAPAUS JA SOSIAALINEN VUOROPUHELU

Rexel edistää työntekijöidensä ilmaisunvapautta, kunnioittaa oikeutta kuulua ammattiyhdistykseen ja kehittää rakentavaa keskustelua palkansaajien kanssa yhteisesti kiinnostavista aiheista. Rexel antaa palkansaajien edustajien käyttöön heidän tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot ja välineet.

HÄIRINTÄ

Yrityksen tehtävien hyvä suorittaminen edellyttää, että jokainen Rexel-yhtymän palkansaaja työskentelee myönteisessä ympäristössä, jossa ei esiinny häirintää, varsinkaan moraalista tai seksuaalista. Rexel ryhtyy tarpeellisiin toimiin kaiken tämän tyyppisen toiminnan estämiseksi ja siitä rankaisemiseksi.

SYRJINTÄ

Kaikenlainen palkansaajien syrjintä työpaikka- tai ammattiasioissa etnisen alkuperän, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, alkuperän tai sosiaalisen taustan kaltaisista syistä on kielletty. Työhönottopäätökset ja kehitys- ja ylennysmahdollisuudet perustuvat yksinomaan työpaikan luontaisiin vaatimuksiin ja sen vaatimaan osaamiseen.

TIETOTEKNISET VÄLINEET

Rexel-yhtymän tietotekniset ja viestintävälineet annetaan työntekijöiden käyttöön työtarkoituksiin. Kohtuullinen yksityinen käyttö voidaan hyväksyä, kunhan lakia ja sisäisiä käytäntöjä noudatetaan. Internet-yhteyttä ja Rexelin tietokoneita ei saa koskaan käyttää sopimattomien tai yleisen järjestyksen, hyvien tapojen ja tämän Eettisen ohjeen vastaisten sisältöjen katseluun, lähettämiseen tai lataamiseen. Sosiaalisessa mediassa jokaisen on oltava lojaali yritykselleen, eikä Rexelin voida missään tapauksessa katsoa olevan vastuussa henkilökohtaisessa yhteydessä esitetyistä huomautuksista.