Ethische gids

Rexel: een verantwoordelijke werkgever met verantwoordelijke medewerkers

De ethische gids in de praktijk
Communicatie- en meldingsprocedures
Rexel: een maatschappelijk verantwoorde onderneming
Rexel: een verantwoordelijke werkgever met verantwoordelijke medewerkers
PDF
Als werkgever geeft Rexel zo nauwkeurig mogelijk aan welke gedragslijn elke medewerker dient te volgen om te kunnen anticiperen op moeilijkheden en het juiste antwoord te kunnen vinden op lastige situaties.

WAARDIGHEID, DIVERSITEIT EN RESPECT VOOR MENSEN

Rexel respecteert de waardigheid van elk van haar medewerkers en tolereert geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie van welke aard dan ook. Rexel waarborgt gelijke kansen op het vlak van aanwerving, opleiding, beloning, toewijzing en loopbaanontwikkeling in overeenstemming met de intrinsieke vereisten van elke functie en ieders persoonlijke vaardigheden en bekwaamheden.

BELONING

Het billijkheidsbeginsel vormt het uitgangspunt van het beloningsbeleid van Rexel, waarbij de volgende zaken in aanmerking worden genomen: de vereisten en het niveau van de functie; de bestaande interne beloningsniveaus en de lokale marktomstandigheden buiten de onderneming; de individuele prestaties en de resultaten van de onderneming.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

In het kader van haar activiteiten biedt Rexel haar werknemers motiverende loopbaanmogelijkheden. Rexel stimuleert en faciliteert interne mobiliteit, investeert in de voortdurende opleiding en de ontwikkeling van haar werknemers en respecteert het evenwicht tussen werk en privé.

HYGIËNE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Binnen Rexel houdt iedereen zich aan de regels en praktijken op het gebied van hygiëne en veiligheid. Voor zover mogelijk neemt iedereen de nodige maatregelen in het geval van een vastgesteld risico en meldt iedereen elk potentieel gevaar of elke mogelijke verbetering van de gezondheids- en veiligheidspraktijken onmiddellijk aan zijn direct leidinggevende. Het is de medewerkers verboden hun taken uit te voeren onder invloed van een stof die van invloed kan zijn op hun gezondheid, hun onderscheidingsvermogen of hun gezond verstand, of een negatieve invloed kan hebben op de onderneming.

LOYALITEIT EN HOFFELIJKHEID TUSSEN MEDEWERKERS

Elke medewerker toont loyaliteit en hoffelijkheid in zijn relaties met zijn collega’s. Elke medewerker moet, zonder onderscheid naar functie of status, eerlijk en oprecht zijn in zijn relaties met anderen en mag zijn collega’s niet opzettelijk misleiden.

Van iedereen wordt correct, transparant en professioneel taalgebruik verwacht, of het nu gaat om mondelinge of schriftelijke communicatie.

DEELNAME AAN HET POLITIEKE EN VERENIGINGSLEVEN

Rexel respecteert de individuele betrokkenheid van haar medewerkers bij politieke of verenigingsactiviteiten. Deze betrokkenheid mag echter geen schade toebrengen aan de activiteiten of het imago van Rexel en mag geen invloed hebben op de standpunten die Rexel publiekelijk inneemt. In het bijzonder is het geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Rexel toegestaan om de Groep direct of indirect te betrekken bij een ondersteuningsactiviteit, van welke aard dan ook, voor een politieke partij of om zich ten behoeve van politieke activiteiten te beroepen op het feit dat men tot Rexel behoort.

PUBLIEKE UITINGEN

Bij elke vorm van communicatie met de media moet de samenhang van de uitingen en het imago van de Groep worden bewaakt (naleving van de waarden, strategie van de Groep, logo’s, enz.). Elke werknemer die niet gemachtigd is om de Groep te vertegenwoordigen, moet vóór elke toespraak in het openbaar met betrekking tot de Groep aangeven dat hij op persoonlijke titel spreekt.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN SOCIALE DIALOOG

Rexel moedigt de vrije meningsuiting van haar medewerkers aan, eerbiedigt het recht om bij een vakbond aangesloten te zijn en ontwikkelt een constructieve dialoog met de werknemers over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Rexel stelt de werknemersvertegenwoordigers de informatie en de middelen ter beschikking die ze nodig hebben voor de vervulling van hun taken.

INTIMIDATIE

De correcte uitvoering van de taakstelling van de onderneming impliceert dat elke werknemer van de Rexel Groep zich kan ontwikkelen in een positieve omgeving die vrij is van pesterijen, in het bijzonder van morele of seksuele aard. Rexel neemt de nodige maatregelen om dergelijk gedrag te voorkomen en te bestraffen.

DISCRIMINATIE

Elke vorm van discriminatie van werknemers in arbeid of beroep op grond van onder meer etnische afkomst, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, afkomst of sociale herkomst is verboden. De aanwervingsbeslissingen, ontwikkelings- en promotievoorwaarden zijn uitsluitend gebaseerd op de intrinsieke vereisten van een functie en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

IT-MIDDELEN

De IT- en communicatiemiddelen van de Rexel Groep worden voor beroepsmatige doeleinden ter beschikking van de medewerkers gesteld. Redelijk gebruik voor privédoeleinden is aanvaardbaar, mits dit plaatsvindt in overeenstemming met de wet en de interne praktijken. De internettoegang en computers van Rexel mogen nooit gebruikt worden voor het raadplegen, doorgeven of downloaden van inhoud die ongepast is of in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of deze ethische gids. Bovendien moet eenieder, wat de sociale media betreft, loyaal zijn aan de onderneming en zijn uitspraken en opmerkingen op persoonlijke titel nooit bindend voor Rexel.