Etikguiden

Rexel: ansvarstagande arbetsgivare och medarbetare

Etikguiden i praktiken
Kommunikations- och rapporteringsförfaranden
Rexel: rexel är ett ansvarfullt och medborgarvänligt företag
Rexel: ansvarstagande arbetsgivare och medarbetare
PDF
Som arbetsgivare värderar och preciserar Rexel uppföranden och beteenden som ska göra det möjligt för medarbetarna att förutse svårigheter och hitta rätt metod vid svåra situationer.

VÄRDIGHET, MÅNGFALD OCH RESPEKT FÖR MÄNNISKOR

Rexel respekterar varje medarbetares värdighet och tolererar inte trakasserier eller diskriminering av något slag. Rexel säkerställer lika möjligheter när det gäller rekrytering, utbildning, ersättning, uppdrag och professionell utveckling i enlighet med kraven för varje position vad gäller färdigheter och kunskaper hos var och en av medarbetarna.

LÖNER

Rexel baserar sin lönepolicy på jämställdhet med hänsyn tagen till: krav och anställningsnivå, existerande ersättningsnivåer internt och lokala förhållanden på den externa marknaden för företaget samt individuell prestation och affärsresultat.

PERSONLIG UTVECKLING

Rexel erbjuder inom ramen för sin verksamhet motiverande karriärmöjligheter till sina medarbetare. Rexel uppmuntrar och underlättar intern rörlighet, investerar i utbildning och utveckling för medarbetarna och respekterar balansen mellan det privata och det professionella livet.

HYGIEN, HÄLSA OCH SÄKERHET

Inom Rexel följer alla medarbetare regler och praxis beträffande hygien- och säkerhet. I den mån det är möjligt vidtar medarbetarna de nödvändiga åtgärder som behövs då en risk identifieras och informerar omedelbart sin närmaste chef om eventuella förbättringar av hygien- och säkerhetsmetoder. Det är förbjudet för medarbetarna att utöva sina arbetsuppgifter under påverkan av en substans som kan försämra deras hälsa, urskillningsförmåga, omdömesförmåga eller som kan ha en negativ inverkan på företagets verksamhet.

LOJALITET OCH ARTIGHET MELLAN MEDARBETARE

Medarbetarna visar lojalitet och artighet i sina relationer med kollegorna. Varje medarbetare, utan att någon skillnad görs vad gäller funktion eller status, måste vara ärlig och uppriktig i sina relationer med andra och inte avsiktligt vilseleda sina kollegor.

Ett korrekt, öppet och professionellt språkbruk förväntas av alla, och detta gäller både skriftlig och muntlig kommunikation.

DELTAGANDE I DET POLITISKA LIVET OCH I FÖRENINGSLIVET

Rexel respekterar sina medarbetares individuella politiska engagemang eller föreningsverksamhet. Detta åtagande får dock inte påverka Rexels verksamhet eller bild och får inte påverka Rexels offentliga positioner. Framför allt får inte anställda eller företrädare för Rexel direkt eller indirekt engagera koncernen i en stödaktivitet oavsett typ för ett politiskt parti eller utnyttja sin tillhörighet i Rexel för politiska aktiviteter.

OFFENTLIGA UTTALANDEN

All kommunikation som är avsedd för media måste stämma överens med koncernens uttryck och bild (överensstämmelse med värderingar, koncernens strategi, visuell identitet och grafik). Medarbetare som inte har behörighet att representera koncernen måste innan ett offentligt uttalande görs om koncernen ange att han eller hon talar för egen räkning.

YTTRANDEFRIHET OCH SOCIAL DIALOG

Rexel främjar arbetstagarnas frihet att yttra sig, respekterar rätten till fackligt medlemskap och utvecklar en konstruktiv dialog med medarbetarna om ämnen av gemensamt intresse. Rexel ger medarbetarna den information och de resurser de behöver för att utföra sina uppgifter.

TRAKASSERIER

Ett korrekt genomförande av företagets uppgifter innebär att varje anställd i Rexel-koncernen är verksam i en positiv miljö som är fri från trakasserier särskilt av moralisk eller sexuell karaktär. Rexel vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga och straffa den typen av handlingar.

DISKRIMINERING

Alla former av diskriminering av anställda vad gäller anställning eller yrke på grund av etniskt ursprung, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, härkomst eller socialt ursprung är förbjudet. Beslut vad gäller rekrytering och villkor för utveckling och befordran grundar sig uteslutande på nödvändiga krav för en anställning och de kompetenser som är absolut nödvändiga.

DATAUTRUSTNING

Rexel-koncernens datautrustning ställs till medarbetarnas förfogande för att användas i tjänsten. Ett rimligt bruk i privat syfte kan godtas i den mån intern praxis respekteras. Rexels Internet-åtkomst och datorer får aldrig användas för att visa, överföra eller ladda ner innehåll som är olämpligt eller som strider mot allmän ordning, moral och denna etikguide. Vidare, vad gäller sociala medier måste alla ha en lojal inställning mot företaget och personliga uttalanden kan på inget sätt involvera Rexel.