Etični kodeks

Rexel: delodajalec in odgovorni zaposleni

Etični kodeks v praksi
Postopki komunikacije in poročanja
Rexel: odgovorno in državljansko podjetje
Rexel: delodajalec in odgovorni zaposleni
PDF
Kot delodajalec podjetje Rexel spodbuja in opredeljuje ravnanje in vedenje, ki naj bi omogočilo vsakemu zaposlenemu predvidevati težave in najti pravi odgovor v kritičnih situacijah.

DOSTOJANSTVO, RAZNOLIKOST IN SPOŠTOVANJE DO LJUDI

Podjetje Rexel spoštuje dostojanstvo vsakega zaposlenega in ne dopušča nadlegovanja ali kakršne koli diskriminacije. Podjetje Rexel zagotavlja enake možnosti v smislu zaposlovanja, usposabljanja, nagrajevanja, dodeljevanja in strokovnega razvoja glede na temeljne zahteve vsakega položaja, spretnosti in osebne zmožnosti vsake osebe.

PLAČILO

Podjetje Rexel svojo politiko plačil utemeljuje na kapitalu, pri čemer upošteva: zahteve in raven položaja; obstoječe ravni plačila v podjetju in lokalne tržne pogoje zunaj podjetja; individualno uspešnost in rezultate podjetja.

OSEBNI RAZVOJ

Kot del svojih dejavnosti podjetje Rexel ponuja svojim zaposlenim zanimive poklicne priložnosti. Podjetje Rexel spodbuja in olajšuje notranjo mobilnost, vlaga v tekoče usposabljanje in razvoj svojih zaposlenih ter spoštuje ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.

HIGIENA, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri podjetju Rexel vsi upoštevajo zdravstvene in varnostne predpise in prakse. Kadarkoli je to mogoče, vsakdo sprejme potrebne ukrepe v primeru ugotavljanja tveganja in nemudoma poroča svojemu nadzorniku o morebitni nevarnosti ali možnosti izboljšanja zdravstvenih in varnostnih praks. Zaposlenim je prepovedano opravljati svoje naloge pod vplivom snovi, ki bi lahko vplivala na njihovo zdravje, njihovo sposobnost diskriminacije, dobro presojo, ali ki bi imela negativen vpliv na podjetje.

ZVESTOBA IN VLJUDNOST MED SODELAVCI

Vsak zaposleni je zvest in vljuden v odnosih do svojih kolegov. Vsak zaposleni, brez kakršne koli razlike v funkciji ali statusu, mora biti iskren v odnosih z drugimi in ne sme namerno zavajati svojih kolegov.

Točen, pregleden in strokoven jezik se pričakuje od vseh, bodisi v pisni komunikaciji bodisi v govorni izmenjavi.

SODELOVANJE V POLITIČNEM ALI DRUŽABNEM ŽIVLJENJU

Podjetje Rexel spoštuje individualno zavezo svojih zaposlenih v političnih ali pridruženih dejavnostih. Vendar ta zaveza ne sme vplivati na poslovanje ali podobo podjetja Rexel in ne sme vplivati na javen položaj podjetja. Zlasti noben uslužbenec ali predstavnik podjetja Rexel ni pooblaščen, da posredno ali neposredno vključi Skupino Rexel v kakršno koli podporno dejavnost politični stranki ali da izkoristi svoje članstvo v podjetju Rexel.

JAVNO IZRAŽANJE

Vsa komunikacija z mediji mora zagotavljati doslednost izraza in podobe Skupine Rexel (skladnost z vrednotami, strategijo Skupine, vizualno podobo in grafiko). Vsak zaposleni, ki ni pooblaščen za zastopanje Skupine, mora pred javnim govorom o Skupini navesti, da govori samo v svojem imenu.

SVOBODA IZRAŽANJA IN SOCIALNI DIALOG

Podjetje Rexel spodbuja svobodno izražanje svojih zaposlenih, spoštuje pravico do članstva v sindikatu in razvija konstruktiven dialog z zaposlenimi o zadevah skupnega interesa. Podjetje Rexel nudi predstavnikom zaposlenih informacije in vire, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog.

NADLEGOVANJE

Ustrezno izvajanje nalog podjetja pomeni, da vsak zaposleni v Skupini Rexel deluje v pozitivnem okolju brez nadlegovanja, zlasti moralne ali spolne narave. Podjetje Rexel sprejme ustrezne ukrepe za preprečevanje ali kaznovanje takšnega dejanja.

DISKRIMINACIJA

Vsaka oblika diskriminacije zaposlenih pri zaposlovanju ali delu na podlagi etničnega porekla, barve, spola, vere, političnega prepričanja, porekla ali socialnega izvora, je prepovedano. Odločitve o zaposlovanju, razvojni in promocijski pogoji temeljijo izključno na bistvenih zahtevah glede dela in spretnosti, ki jih potrebuje.

RAČUNALNIŠKA OPREMA

Zaposleni lahko računalniško opremo uporabljajo za službene namene. Službeno opremo lahko uporabijo za osebne namene, če pri tem upoštevajo interno prakso. Dostop do interneta in računalniki podjetja Rexel se nikoli ne smejo uporabljati za ogled, prenos ali prenašanje vsebine, ki je neprimerna ali v nasprotju z javnim redom, moralo in etičnim kodeksom. Poleg tega morajo biti na družbenih medijih vsi zvesti svojemu podjetju, komentarji na osebni ravni pa nikakor ne smejo vključevati podjetja Rexel.