Konkurenčna zakonodaja

Združitve in prevzemi

Uvod
Karteli
Poklicna združenja in druge povezave
Zloraba prevladujočega položaja
Združitve in prevzemi
Tveganja in sankcije
Komuniciranje z organi za varstvo konkurence
Stiki
PDF
V primerih, v katerih se dve ali več predhodno neodvisnih družb združi, prevzame ali odproda oziroma tvori skupno podjetje, se je treba posvetovati s pravnim oddelkom, ki preveri veljavno konkurenčno zakonodajo.

NADZOR

Te postopke spremljajo organi za varstvo konkurence spremljajo, saj lahko z vzpostavitvijo ali krepitvijo prevladujočega položaja izkrivljajo konkurenco na trgu.

Nad določenimi pragom prometa je treba obvestiti ustrezne organe za varstvo konkurence, da se pridobi predhodno dovoljenje za izvajanje teh dejavnosti.

Če se jih ne obvesti, lahko pride do glob in razveljavitve odločitve o združitvi, prevzemu ali odprodaji.

PRAVILNO

✓ — Pred sprejemom kakršne koli odločitve glede združitev in prevzemov obvestite pravni oddelek in sodelujte z njim.

✓ — Ocenite konkurenčna tveganja v zvezi s ciljno družbo (tekoči ali predhodni sodni postopki, globe, kazni ali prejšnja dovoljenja za združitev ali prevzem, podeljena ciljni družbi, ter kopije kakršnih koli predhodnih združitev in prevzemov ali odprodaj itd.).

✓ — Pred vsako odprodajo ali prevzemom, ki presega predhodno določene pragove v prometu, obvestite pristojne organe za varstvo konkurence.

✓ — Spoštujte obveznosti do organov za varstvo konkurence.

NEPRAVILNO

✗ — Ne začenjajte postopka združitve, prevzema ali odprodaje, ne da bi vanj vključili pravni oddelek.

✗ — Med postopkom skrbnega pregleda pred združitvijo, prevzemom ali odprodajo brez predhodnega dovoljenja pravnega oddelka ne razkrivajte občutljivih informacij in ne omogočajte dostopa do njih.

✗ — V primeru obvestila organa za varstvo konkurence pred uradno odobritvijo tega organa ne izmenjujte občutljivih poslovnih informacij.