Mededingingsrecht

Fusies en overnames

Inleiding
Kartels
Handelsverenigingen en andere interacties
Misbruik van een machtspositie
Fusies en overnames
Risico’s en sancties
Communiceren met de Mededingingsautoriteiten
Contact
PDF
In situaties waarin twee of meer voorheen onafhankelijke bedrijven worden samengevoegd, verworven of verkocht, of waar zij een joint venture oprichten, dient de Juridische afdeling geraadpleegd te worden om het toepasselijke mededingingsrecht te controleren.

INSPECTIE

De mededingingsautoriteiten controleren deze activiteiten, aangezien zij de concurrentie op een markt kunnen verstoren door een machtspositie te creëren of te versterken.

Boven bepaalde omzetniveaus is het nodig de relevante mededingingsautoriteiten in kennis te stellen, teneinde voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de uitvoering van deze activiteiten.

Het niet mededelen kan leiden tot boetes en omkering van de beslissing om te fuseren, te verwerven of te verkopen.

DOEN

✓ — Het op de hoogte stellen van en samenwerken met de Juridische afdeling voordat er een belangrijke beslissing genomen wordt aangaande fusies en overnames

✓ — Evalueren van de concurrentierisico’s in verband met het beoogde bedrijf (huidige of eerdere geschillen, boetes, straffen, of vroegere toestemmingen voor fusies en overnames toegekend aan de doelonderneming, en kopieën van eerdere fusie- en acquisitie- of afstotingsoperaties, etc.),

✓ — De bevoegde mededingingsautoriteiten op de hoogte brengen voorafgaand aan een afstotings- of acquisitieoperatie boven vooraf vastgestelde omzetniveaus.

✓ — Respecteer de toezeggingen aan de Mededingingsautoriteiten.

NIET DOEN

✗ — Een fusie, acquisitie- of afstotingsproces starten zonder de Juridische afdeling hierbij te betrekken

✗ — Gevoelige informatie onthullen of er toegang toe geven tijdens het due diligence-proces voorafgaand aan een fusie, acquisitie of afstoting zonder voorafgaande toestemming van de Juridische afdeling

✗ — In het geval van kennisgeving aan een mededingingsautoriteit, het uitwisselen van gevoelige informatie voordat formele goedkeuring door die autoriteit verkregen is