Etični kodeks

Rexel: odgovorno in državljansko podjetje

Etični kodeks v praksi
Postopki komunikacije in poročanja
Rexel: odgovorno in državljansko podjetje
Rexel: delodajalec in odgovorni zaposleni
PDF

Podjetje Rexel je zavezano načelom, ki ga uvrščajo med odgovorna in državljanska podjetja, kar se nanaša na pravila upravljanja, ki veljajo za vse ravni organizacije Skupine Rexel. Ta načela tvorijo okvir odgovornih in državljanskih praks v Podjetju Rexel, tako interno kot tudi v odnosih z zunanjimi pogodbeniki, kot so delničarji, stranke, dobavitelji, ponudniki storitev ali skupnosti. Podjetje Rexel se aktivno ukvarja s trajnostnim razvojem. Skupina Rexel sodeluje v globalnem dogovoru Združenih narodov od leta 2011 in se zavezuje k spoštovanju in spodbujanju 10ih načel, ki se nanašajo na človekove pravice, delovne standarde, okolje in boj proti korupciji.

ČLANSTVO IN SPOŠTOVANJE ZAKONA

Podjetje Rexel se zavezuje, da bo upoštevalo zakone in druge državne in mednarodne predpise

, predvsem na področjih varstva človekovih pravic, delavskih pravic, varstva okolja, boja proti korupciji in pranju denarja, spoštovanja preglednosti, obdavčevanja, finančnega in nefinančnega komuniciranja, konkurenčnega prava, varstva osebnih podatkov in vse ostale zakone, ki veljajo na področju socialnih, ekonomskih, tehničnih in okoljevarstvenih zadev. Interes podjetja Rexel nikoli ne bo uporabljen za utemeljitev kršenja zakona ali lokalnih predpisov, ki ga opravi sodelavec podjetja Rexel. Če ima zaposleni vprašanja o uporabi zakona, se mora posvetovati s svojim nadzornikom ali svojim korespondentom za etiko.

ODGOVORNOST IN NOTRANJI NADZOR

Podjetje Rexel poziva svoje hčerinske družbe, da prispevajo k učinkovitosti in nadzorovani uporabi svojih sredstev, da bi svoje dejavnosti upravljali na trajnosten način.

Podjetje Rexel si stalno prizadeva prepoznavati in obvladovati tveganja, povezana z njegovimi dejavnostmi. Podjetje Rexel vzdržuje sistem notranjega nadzora, ki mu daje razumno zagotovilo, da se njegove dejavnosti izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in smernicami, ki jih daje uprava, in ki prispevajo k boju proti goljufijam.

Ta sistem sodeluje tudi pri izmenjavi dobrih praks med hčerinskimi podjetji in spodbuja odnos medsebojnega zaupanja med Skupino Rexel in njenimi delničarji.

NAKUPOVANJE

Nakupi, opravljeni v imenu družbe Rexel, izpolnjujejo legitimne poslovne potrebe, z jasnimi cilji in opredelitvami za dobavitelje. Izvajajo se v okoliščinah, ki spodbujajo preglednost, konkurenčnost ponudb in formalizacijo dogovorov.

DARILA IN VABILA

Zaposleni ne smejo ponuditi ali sprejemati daril ali povabil, ki kršijo zakone, ki so ali se lahko zdijo neprimerni ali neupravičeni ali ki lahko neposredno ali posredno škodujejo Podjetju Rexel ali drugim strankam. Darila in še sprejemljiva vabila morajo imeti neznatno in simbolno vrednost, ki ne bo vplivala na razsodnost osebe, ki jih prejme. Vsekakor je treba, ne glede na vrednost, predhodno obvestiti nadarjenega o izmenjavi ali dostavi daril, nagrad in povabil. Nazadnje, darila nikoli ne smejo biti denar ali denarni ekvivalenti.

KORUPCIJA IN NEZAKONITA PLAČILA

Podjetje Rexel zavrača korupcijo v vseh oblikah in se zaveže, da ne bo uporabilo nezakonitih metod ali dejanj, da bi pridobilo nezakonite ali neupravičene prednosti ali izjeme. Nezakonita plačila ali dostava drugih dragocenih predmetov, donacij, posojil, popustov ali pretiranih stroškov za razvedrilo, uporabe kakršnih koli sredstev ali premoženja podjetja Rexel z namenom vplivanja na kakršno koli odločitev, je strogo prepovedano.

STRANKE

Podjetje Rexel daje prednost zaupanju svojih strank. Da bi jih bolje zadovoljili, je podjetje Rexel pozorno na njihove potrebe, jih obvešča o pogojih prodaje svojega blaga in storitev ter opozarja na svoje jasne im pregledne zaveze. Podjetje Rexel upošteva njihove reklamacije in prispeva k pravičnemu in pravočasnemu reševanju sporov brez previsokih stroškov ali formalnosti. Podjetje Rexel daje prednost zaupanju v odnosu s svojimi strankami, zlasti glede skladnosti z etičnimi načeli, ki jih Skupina Rexel priznava in izvaja revizije razumevanja in spoštovanja teh načel, če je to potrebno.

NASPROTJE INTERESOV

V okviru svojega dela se morajo zaposleni izogibati nasprotju interesov, dejanskih ali navideznih, in sprejemati odločitve, ki služijo predvsem interesom podjetja Rexel. Sam pojav nasprotja interesov je škodljiv. Nasprotje interesov je položaj, v katerem ima oseba osebni ali zasebni interes, ki lahko vpliva na njeno objektivno izvajanje delovnih obveznosti in dolžnosti. Lahko gre za osebni ali zasebni interes zaposlenega, člana njegove družine, bližnjega sorodnika, fizične ali pravne osebe. Zaposleni naj bi se še posebej izognili položaju, v katerem se lahko član njihove družine, eden od njegovih sorodnikov ali oni sami okoristijo, ali se o tem pretvarjajo, s povezavo s podjetjem Rexel ali z njegovimi strankami ali dobavitelji. Vsaka situacija, ki se lahko razume kot nasprotje interesov ali nasprotja interesov mora biti prijavljena nadrejenemu, korespondentu za etiko ali nadzorniku za skladnost.

OKOLJEVARSTVO

Podjetje Rexel stremi k nenehnemu zmanjševanju vpliva na okolje v svojih dejavnostih, zlasti pri porabi virov (energije, papirja, embalaže in vode), nastajanju odpadkov in emisij toplogrednih plinov iz njegove logistične verige. Podjetje Rexel poleg tega spodbuja razvoj in uporabo rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb svojih strank in industrijskih obratov.

  • Zaposlene pozivamo, da upoštevajo okoljevarstveno listino podjetja Rexel, ki velja za vse lokacije Skupine Rexel.

DOBAVITELJI

Podjetje Rexel spodbuja razvoj partnerstev z dobavitelji, ki mu omogočajo, da ponudi najustreznejšo paleto izdelkov in najboljše storitve svojim strankam. Podjetje Rexel se v svojih odnosih z dobavitelji obnaša nepristransko in skrbi za upoštevanje interesov vsakega od njih. Podjetje Rexel pričakuje od svojih trgovskih partnerjev in dobaviteljev, da upoštevajo etična načela, ki jih priznava Skupina Rexel in da spoštujejo človekove pravice, temeljne svoboščine, okolje, zdravje in varnost ljudi. Podjetje Rexel bo izvajalo preverjanja dobrega razumevanja in spoštovanja etičnih načel pri izbiri dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter v celotnem poslovnem odnosu s svojimi prednostnimi dobavitelji in partnerji.

TRANSPARENTNOST

Podjetje Rexel zagotavlja, da se točne, zanesljive in pomembne informacije o njegovem poslovanju, strukturi, finančnem položaju in rezultatih redno in pravočasno sporočajo. Podjetje Rexel uporablja tudi visokokakovostne standarde za objavo nefinančnih informacij, vključno z svojimi praksami upravljanja in obvladovanja tveganja ter socialno in okoljevarstveno politiko.

VERODOSTOJNOST RAČUNOV

Podjetje Rexel posveča veliko pozornost verodostojnosti svojih računovodskih izkazov ter kakovosti in zanesljivosti finančnih informacij, ki jih objavlja. Vse prakse, ki spreminjajo verodostojnost računov, so prepovedane. Zaposleni v Skupini Rexel ne smejo izdati, odobriti ali izvršiti plačila v imenu Skupine ali njenih subjektov, če je celotno plačilo ali del tega plačila namenjen drugačnemu namenu kot v opisni dokumentaciji.

LASTNINA PODJETJA

Lastnina družbe mora služiti upravičenim poklicnim namenom in se ne sme uporabljati v osebne koristi. Lastnina podjetja vključuje ime podjetja, pomembne podatke, prostore, blago, opremo, računalnike, programsko opremo in vozila. Vsaka oseba zagotavlja pravilno uporabo in vzdrževanje profesionalne opreme, ki je na razpolago, s poudarkom na njeno dolgotrajno ohranitev.

ZAUPNOST

Zaposleni imajo veliko informacij v zvezi z podjetjem Rexel, ki ostanejo v lasti Skupine Rexel. Vsakdo sprejme potrebne ukrepe za zaščito zaupnosti informacij, ki so jim na voljo med njihovo poklicno dejavnostjo. Vsakdo zagotavlja spoštovanje pravil širjenja, razmnoževanja, ohranjanja in uničenja dokumentov. Noben podatek se ne sme na kakršen koli način uporabiti v lastno korist ali v korist koga drugega.

 KONKURENCA

Podjetje Rexel namerava uporabljati poslovne prakse, ki spoštujejo konkurenčno pravo, hkrati pa ohranjajo zdravo in učinkovito konkurenco kot dejavnik rasti in inovacij. V zvezi s tem se podjetje Rexel zavezuje, da bo sprejelo poslovne odločitve neodvisno od svojih konkurentov, da ne bo sklenilo sporazuma, ki omejujejo konkurenco, ne bo zlorabilo prevladujočega položaja na trgu, in da bo predložilo prodajo in pridobitev projektov organom, pristojnim za konkurenco.

  • Zaposlene vabimo, da preberejo priročnik podjetja Rexel, ki pojasnjuje načela konkurenčnega prava.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Rexel se zavezuje, da bo spoštovalo osebne podatke in zasebnost svojih zaposlenih in partnerjev. V ta namen podjetje Rexel zbira in shranjuje osebne podatke, potrebne za svoje dejavnosti, in zagotavlja, da se uporabljajo pošteno, za določene, izrecne in zakonite namene, in da so varno shranjeni tako dolgo, kot je potrebno za njihovo obdelavo.

Podjetje Rexel se s svojo prisotnostjo po vsem svetu tudi zavzema za spoštovanje zakonodaje, ki ureja osebne podatke v vsaki od njegovih hčerinskih družb.