Retningslinjer for antikorrupsjon

Vedlegg

Innledning
Generelle prinsipper
Utbetalinger og praksis vi må være forsiktige med
Praktisk tilfelle
Vedlegg
PDF

GLOSELISTE: HVIS DU VIL HA MER INFORMASJON

KORRUPSJON

Generelt sett er korrupsjon atferd hvor en person med et bestemt mandat – offentlig eller privat, direkte eller indirekte – ber om eller aksepterer en donasjon, gave, lovnad eller hvilken som helst fordel for seg selv eller andre med sikte på å oppnå eller avstå fra en handling som hører under eller lettes av funksjonen sin.

”Passiv” korrupsjon forekommer når en person som innehar en slik funksjon ber om eller mottar en slik fordel. ”Aktiv” korrupsjon forekommer når en tredjepart tilbyr eller godtar å gi en slik fordel til en person i en slik stilling.

Aktiv og passiv korrupsjon er to komplementære, men selvstendige lovbrudd. Både ”bestikkeren” og den ”korrupte” kan straffes, og både det å tilby og akseptere en uberettiget fordel kan sanksjoneres.

Både handlingene til ”bestikkeren” og den ”korrupte” kan straffes og kan dømmes separat – den ”ene er ikke bedre enn den andre”. Det samme gjelder for aktiv og passiv bestikkelse.

BESTIKKELSE
Bestikkelser er nært knyttet til korrupsjon – her dreier det seg også om å oppnå en handling fra en offentlig eller privat person.

Bestikkelse innebærer å tilby – direkte eller indirekte – tilbud, løfter, donasjoner, gaver eller andre fordeler til en offentlig tjenestemann eller en privatperson for å få denne personen til å misbruke sin virkelige eller oppfattede innflytelse for å oppnå en gunstig beslutning fra en myndighet eller offentlig administrasjon. Bestikkelse og korrupsjon er kriminelle handlinger i Frankrike og i Norge.

Begrepet bestikkelse er svært likt korrupsjon. Den vesentlige forskjellen er at bestikkelse innebærer å gi en fordel til en person for at denne personen skal misbruke sin innflytelse ovenfor en offentlig tjenestemann for å oppnå den ønskede beslutningen. Korrupsjon innebærer å gi en fordel (direkte eller indirekte) til en offentlig tjenestemann for å oppfordre til å utføre eller frastå fra å utføre et handling som tilfaller stillingen hans.

VELGJØRENHETSARBEID
Velgjørenhetsarbeid er økonomiske eller materielle bidrag fra en bedrift eller privatperson til et arrangement eller en aktivitet av allmenn interesse (kultur, forskning, humanitære formål…).

Velgjørenhetsarbeid skiller seg fra sponsing og verving når det gjelder hvilke tiltak som støttes og gjennom det faktum at det vanligvis ikke gis kontraktsmessige motytelser som publisitet til den som driver velgjørenhetsarbeidet.

Velgjøreren opptrer derfor relativt diskret rundt hendelsen eller handlingen som støttes, men kan til gjengjeld selv bruke denne støtten i sin kommunikasjon.

Velgjørenhetsarbeidet brukes generelt til imagearbeid og intern kommunikasjon / mobilisering.

I enkelte land gir velgjørenhetsarbeid rett til skattereduksjon i motsetning til sponsing, som ofte anses som annonsering.

SPONSING
Sponsing refererer til økonomisk eller materiell støtte til en begivenhet eller et individ fra en annonsepartner i bytte for ulike former for eksponering.

I tillegg til ulike former for eksponering gjennom reklame, kan sponsorkontrakten også innebære at det sponsede individet deltar på ulike arrangementer i selskapet.

Sponsoren søker økt eksponering gjennom arrangementet, men også en positivt imageoverføring avhengig av type arrangement og de tilknyttede verdiene. Sponsoren kan også bruke sponsingen internt for å motivere de ansatte og skape sterkere tilknytning til bedriften.

Den mest kjente og mest synlige formen for sponsing er sponsing innen sport.

Sponsing skiller seg fra velgjørenhetsarbeid gjennom selve utførelsen og den skattemessige behandlingen.

LOBBYVIRKSOMHET
Lobbyvirksomhet er en aktivitet som etablerer og opprettholder en dialog med myndigheter som har ansvar for regelverk som kan påvirke Rexels aktiviteter. Denne aktiviteten skal forklare og opprettholde Rexels posisjon.