Retningslinjer for antikorrupsjon

Innledning

Innledning
Generelle prinsipper
Utbetalinger og praksis vi må være forsiktige med
Praktisk tilfelle
Vedlegg
PDF

HVA ER KORRUPSJON?

Korrupsjon er:

  • å tilby, love, gi, akseptere eller be om –
  • direkte eller indirekte –
  • en utilbørlig fordel (donasjon, tilbud eller lovnad)
  • for at en person – offentlig eller privat – skal utføre, avstå fra å utføre, forsinke eller påskynde utførelsen av
  • en handling som faller under personens ansvarsområde eller i strid med denne personens plikter (juridiske, kontraktsmessige eller profesjonelle plikter).

Den utilbørlige fordelen kan være av finansiell art eller annet. Den reelle eller antatte verdien av fordelen spiller ingen rolle.

Det dreier seg uansett om upassende eller utilbørlige fordeler, som har som mål å påvirke en avgjørelse rundt Rexels aktiviteter i positiv retning (gaver, reiser, uregelmessig anskaffelse når det gjelder kontrakter, utbetalinger til skattemyndigheter eller tollere for å omgå lover eller unngå sanksjoner osv.)

Retningslinjene for antikorrupsjon forbyr i tillegg til ren korrupsjon også lobbyvirksomhet og nærliggende, liknende eller tilsvarende lovbrudd. Dette gjelder i like stor grad i lys av fransk lov som utenlandske lover i de landene Rexel driver forretninger.

Hvis du vil ha mer informasjon: Uttrykkene som er brukt i retningslinjene for antikorrupsjon, er beskrevet i Gloselisten.

REXELS ENGASJEMENT

Antikorrupsjonsarbeidet til Rexel er en del av etikkreglene og arbeidet med å etterleve lover og regler. Disse reglene er beskrevet i Etiske retningslinjer.

Rexel avviser enhver form for korrupsjon i virksomhetsutførelsen.

Redelighetsbrudd er uakseptabelt og i strid med Rexels verdier.

Rexel forplikter seg til å respektere alle regler som gjelder for å bekjempe korrupsjon og relaterte lovbrudd, som for eksempel OECD-konvensjonens regler, fransk straffelov og alle franske bestemmelser, den amerikanske ”Foreign Corrupt Practices Act”, den britiske ”UK Bribery Act” og alle gjeldende lover og forskrifter i land der Rexel er til stede.

Rexel arbeider for å oppfylle de strengeste kravene som kundene, leverandørene, tjenesteleverandørene og partnerne måtte ha når det gjelder antikorrupsjon.

Rexel mener at det å avvise alle former for korrupsjon vil bidra til økonomisk vekst og bedre resultater.

HVEM GJELDER RETNINGSLINJENE FOR ANTIKORRUPSJON FOR?

  • Rexels regler for korrupsjonsforebygging gjelder for alle selskaper i Rexel-konsernet samt for alle filialene rundt om i verden. Dette omfatter også alle medarbeidere, direktører og styremedlemmer i Rexel-konsernet og alle filialene i verden samt sporadiske, eksterne eller nye samarbeidspartnere til Rexel-konsernet (også kalt ”samarbeidspartnere”).

Gjeldende lover åpner for straffeforfølgelse og sanksjoner for forsøk på korrupsjon, beviste korrupsjonshandlinger og brudd på redelighetsprinsippet. I tilfelle av straffeforfølgelse og dom, kan både Rexel og medarbeiderne måtte betale bøter eller sone fengselsstraffer.

Utover risikoen for straffeforfølgelse og sivil, kriminell eller administrativ dom, bidrar korrupsjon til å sette Rexels omdømme og rykte i fare. Det utsetter selskapet for kommersiell risiko og kan i tillegg undergrav hele Rexels organisasjon.

Alle medarbeiderne er ansvarlige for å gjennomføre Rexels antikorrupsjonspolitikk.

Enhver medarbeider som bryter med Rexels Adferdskodeks mot korrupsjon (adferdskodeksen eller kodeksen), kan bli gjenstand for disiplinære sanksjoner eller avskjedigelse.

Denne kodeksen er lagt ved vedtektene der hvor slike finnes.

HVORDAN SKAL JEG BRUKE RETNINGSLINJENE FOR ANTIKORRUPSJON?

Retningslinjene er et hjelpemiddel for medarbeiderne, og den skal angi retningslinjer for hvordan man utvikler ærlige forretningsforbindelser.

Retningslinjene definerer og illustrerer sensitiv og unormal praksis og fungerer som en referanseguide som skal hjelpe medarbeiderne i hverdagen.

Retningslinjene har flere illustrerende eksempler som skal hjelpe medarbeiderne med å håndtere situasjoner som kan være både mangfoldige og komplekse. Retningslinjene dekker likevel ikke alle mulige scenarioer. Korrupsjonshandlinger kan være vanskelige å identifisere. Det er i første omgang viktig å vise god dømmekraft.

Medarbeidere som er i tvil, eller som trenger hjelp når det gjelder emner som er tatt opp i retningslinjene, må ta kontakt med ansvarlig leder eller etikkansvarlig.

Medarbeiderne kan også henvende seg til HR-avdelingen, juridisk avdeling og ansvarlige for etterlevelse av lover og regler lokalt eller for hele Rexel-konsernet.

Hvis en medarbeider i god tro mener at en situasjon kan være i strid med en bestemmelse i Retningslinjene, kan de varsle om dette i tråd med Etisk guide og via skjemaet ”Etisk varsel”, som finnes på nettstedet http://www.rexel.com/en/ethical-alert/.

Vi minner om at en medarbeider som varsler om et potensielt brudd på disse retningslinjene i god tro, ikke vil bli sanksjonert for å si fra.