Etisk guide

Rexel: en ansvarlig arbeidsgiver og ansvarlige medarbeidere

Etisk guide i praksis
Kommunikasjonsprosedyrer og varsling
Rexel: en ansvarlig bedrift med samfunnsborgerskap
Rexel: en ansvarlig arbeidsgiver og ansvarlige medarbeidere
PDF
I sin rolle som arbeidsgiver, fremmer og presiserer Rexel adferd og opptreden som skal tillate hver ansatt å forutse vanskeligheter og velge det riktige alternativet i vanskelige situasjoner.

VERDIGHET, MANGFOLD OG RESPEKT FOR MENNESKER

Rexel respekterer verdigheten til hver enkelt medarbeider og tolererer ikke trakassering eller diskriminering av noe slag. Rexel sikrer like muligheter når det gjelder ansettelse, opplæring, lønn, oppgaver og faglig utvikling i henhold til de grunnleggende kravene til hver stilling og ferdighetene og de personlige evnene til hver enkelt.

KOMPENSASJON

Rexel baserer sin kompensasjonspolitikk på likhetsprinsippet og tar i betraktning kravene til stillingen og stillingsnivået, eksisterende lønnsnivå internt og markedsforholdene ekstern på det lokale markedet, individuell ytelse og selskapets resultater.

PERSONLIG UTVIKLING

Rexel tilbyr motiverende karrieremuligheter for sine ansatte. Rexel oppfordrer til og tilrettelegger for intern mobilitet, investerer i videreutdanning og i de ansattes utvikling samt respekterer balansen mellom privatlivet og jobben.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Alle hos Rexel følger regler og forskrifter om helse og sikkerhet. Så langt som mulig skal alle ta nødvendige tiltak hvis de identifiserer en risiko. De skal rapportere omgående til direkte leder om eventuell fare eller mulighet for forbedring av helse- og sikkerhetspraksis. Medarbeiderne skal ikke utføre arbeidet under påvirkning av stoffer som kan forringe helsen deres, påvirke evnen til å ta riktige avgjørelser eller bruke godt skjønn eller som kan få negative konsekvenser for bedriften.

LOJALITET OG HØFLIGHET MELLOM MEDARBEIDERE

Hver medarbeider skal være lojal og høflig mot sine kollegaer. Den ansatte skal, uten å diskriminere ut fra stilling eller status, opptre ærlig og oppriktig i forhold til andre og ikke med vilje villede sine kollegaer.

Korrekt, klart og profesjonelt språk forventes av alle, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

DELTAKELSE I POLITISK OG ASSOSIATIVT LIV

Rexel respekterer de ansattes individuelle engasjementer i foreninger eller politiske partier. Dette engasjementet skal likevel ikke påvirke Rexels virksomhet eller image, og det skal ikke ha noen innvirkning på Rexels offentlige standpunkter. Ingen ansatt eller representant for Rexel er autorisert til direkte eller indirekte å engasjere konsernet i en støtteaktivitet av noe slag til et politisk parti eller å bruke sin tilknytning til Rexel i politiske aktiviteter.

OFFENTLIGE UTTALELSER

Enhver kommunikasjon beregnet på media, skal være i tråd med konsernets standpunkt og image (samsvare med verdiene, konsernstrategien, den visuell identiteten og grafikken). Ansatte som ikke har mandat til å uttale seg på vegne av konsernet, skal opplyse om at de uttaler seg personlig før de tar ordet offentlig om konsernet.

YTRINGSFRIHET OG SOSIAL DIALOG

Rexel fremmer medarbeidernes ytringsfrihet, respekterer retten til å melde seg inn i en fagforening og utvikler en konstruktiv dialog med ansatte om temaer av felles interesse. Rexel gir de tillitsvalgte den informasjonen og ressursene de trenger for å utføre sine oppgaver.

TRAKASSERING

Riktig utførelse av bedriftens oppgaver innebærer at alle ansatte i Rexel-konsernet kan utvikle seg i et positivt miljø uten trakassering – og da særlig av moralsk eller seksuell natur. Rexel tar nødvendige tiltak for å forhindre og sanksjonere slike handlinger.

DISKRIMINERING

Enhver form for diskriminering av ansatte når det gjelder ansettelse eller yrke på grunnlag av etnisk opprinnelse, hudfarge, kjønn, religion, politisk ståsted, avstamning eller sosial opprinnelse er forbudt. Avgjørelser om ansettelse, utvikling og forfremmelse er utelukkende basert på de grunnleggende kravene til en stilling og de ferdighetene den krever.

IT-VERKTØY

Rexel-konsernets IT- og kommunikasjonsverktøy blir gjort tilgjengelig for de ansatte til profesjonell bruk. Rimelig bruk av utstyret av private grunner kan aksepteres i henhold til loven og intern praksis. Rexels Internettilgang og datamaskiner må aldri brukes til å vise, overføre eller laste ned innhold som er upassende eller i strid med offentlig orden, moral eller denne etiske guiden. Når det gjelder sosiale medier, forventes det at alle er lojale mot bedriften, og kommentarer som gjøres i en personlig sfære kan på ingen måte forplikte Rexel på noe vis.